NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT U SPLITU

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – temeljem dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/09-12/00004), URBROJ: 533-07-10-0007 od 27.svibnja 2010. godine)

ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA

Studij na Visokoj školi traje tri godine, odnosno 6 semestara, i njime se stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi u sjedištu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

UPIS

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ ice sastoji se od bodovanja:

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

– intervjua.

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

1. rodni list (original ili ovjerena preslika),

2. domovnica (original ili ovjerena preslika),

3. svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika),

4. svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike),

5. preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu,

6. kratki životopis,

7. popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi,

8. potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis:

1. upisni list,

2. indeks,

3. dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm,

4. potvrda o plaćenim troškovima upisa (390,00 kuna na žiro-račun Škole),

5. potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

6. ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375, elektroničkom poštom na adresu: 

PLAĆANJE

– Školarina za akademsku godinu 2015./2016. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom trošku.

Način uplate troškova školovanja.

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

• u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili

• u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna, a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna

– Krediti poslovnih banaka

Uplatom školarine student stječe pravo na:

–  na pohađanje predavanja, seminara i vježbi,

–  na konzultacije (osobno i elektroničkom poštom),

–  na mentorstvo,

–  na korištenje školske knjižnice,

–  na korištenje internetske stranice.