O Erasmus-u

Erasmus povelja je dokument koji moraju posjedovati sva visoka uu010diliu0161ta koja u017eele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus, a vau017eeu0107a je za cijelo razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Izuzetno nam je drago objaviti da jeu00a0Visoka u0161kola za inspekcijski i kadrovski menadu017ement dobila Poveljuu00a0i aktivno se ukljuu010dila u mobilnosti na europskoj razini. Studenti u0107e imati moguu0107nost ostvarivanja mobilnosti Erasmus programom za studijski boravak i te obavljanja struu010dne prakse u renomiranim tvrtkama u inozemstvu.
Informacije o moguu0107nostima prijave biti u0107e dostupne na web-stranici Visoke u0161kole ili studenti mogu pristupiti s prijedlogom institucije i zemlje u koju u017eele otiu0107i u sklopu ovog programa.

Informacije

Visoka u0161kola za inspekcijski i kadrovski menadu017ement u017eeli dobrodou0161licu nastavnom i nenastavnom osoblju koje bi kroz bilateralni sporazum i Erasmus + program u017eeljelo ostvariti suradnju.
Zainteresirano nastavno/nenastavno osoblje mou017ee se informirati o moguu0107nostima ostvarivanja mobilnosti putem email adrese: durdica@www.vsikmp.hr ili potrau017eiti otvorene natjeu010daje na sluu017ebenoj stranici Visoke u0161kole. Tekst natjeu010daja sadru017ei informacije o uvjetima i nau010dinu prijave, potrebnim dokumentima te rokovima za prijavu i dostavu trau017eene dokumentacije.

ORGANIZACIJA MOBILNOSTI
Prije dolaska korisnik mobilnosti potpisuje Ugovor o poduu010davanju/osposobljavanju i Ugovor o dodjeli financijske potpore u svrhu poduu010davanja/osposobljavanja, pri u010demu je Uredu za meu0111unarodnu suradnju, potrebno dostaviti:

 • u2013 tou010dne datume boravka,
 • u2013 raspored predavanja,
 • u2013 OIB,
 • u2013 IBAN (nerezidentni rau010dun),
 • u2013 presliku police putnog zdravstvenog osiguranja,
 • u2013 presliku vize (ako je potrebno)

Dolazna osoba sama plau0107a smjeu0161taj iz Erasmus dnevnica koje joj je dodijelila institucija nositelj Erasmus projekta. Erasmus dnevnice takou0111er sluu017ee za trou0161kove prehrane i lokalnog prijevoza.
Nakon dolaska korisnik se mora registrirati u Ured za meu0111unarodnu suradnju gdje u0107e dobiti sve informacije o Visokoj u0161koli, organizaciji boravka te obvezama tijekom i nakon mobilnosti.Po zavru0161etku mobilnosti, korisnik mora ispuniti Online upitnik Europske komisije o mobilnosti i to najkasnije 30 kalendarskih dana od primitka emaila. Ured za meu0111unarnodnu suradnju izdati u0107e inozemnom osoblju Potvrdu o ostvarenom boravku u okviru Programa mobilnosti.

Financiranje mobilnosti odlaznog osoblja moguu0107e je iskljuu010divo temeljem prijave na Natjeu010daj koje objavljuje Visoka u0161kola za inspekcijski i kadrovski menadu017ement temeljem potpisanoga Erasmus+ PC ugovora. Financijska potpora ukljuu010duje putni trou0161ak + trou0161kovi u017eivota (pauu0161alni iznosi ovisno o zemljopisnoj zoni)nFinanciraju se aktivnosti u2022 TEACHING (ISKLJUu010cIVO temeljem Erasmus+ PC ugovora): poduu010davanje= odru017eavanje nastave (min. 8 sati) Prije odlaska odabrani kandidati potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore u svrhu poduu010davanja pri u010demu je potrebno dostaviti:n
  n t
 • OIB
 • n t
 • Broj tekuu0107eg rau010duna i ime nke u kojoj je rau010dun otvoren te adresu poslovnice
 • n t
 • Preslika osobne iskaznice
 • n t
 • Preslika zdravstvenog osiguranja (koja mora ukljuu010divati zdravstveno osiguranje u inozemstvu)
 • n t
 • Viza (ukoliko je potrebna)
 • n
nKandidati u dogovoru s Visokom u0161kolom otvaraju putni nalog radi izvru0161avanja obrau010duna trou0161kova. Po zavru0161etku mobilnosti, preslika putnog naloga zajedno sa dokumentacijom na temelju koje je on obracunat (rau010dun za smjeu0161taj, putne karte, racuni za putne karte, naknade za vizu, propusnice za ukrcaju2026) mora biti dostavljeno Uredu za meu0111unarodnu suradnju. Po povratku sa mobilnosti, u010dlan osoblja mora dostaviti Potvrdu o boravku na mobilnosti.nnZa dodatne informacije u2013 slobodno kontaktirajte:nu0110oru0111e Nadrijanskin
ndekan@www.vsikmp.hrn
n+3859024660

Dragi studenti,
u017delimo Vam toplu dobrodou0161licu te nam je u010dast da ste odabrali Visoku u0161kolu za inspekcijski i kadrovski menadu017ement za mobilnost u svrhu studijskog boravka.

PRIJE DOLASKA
Prijava inozemnog studenta za mobilnost u svrhu studijskog boravka mora sadru017eavati sljedeu0107e dokumente:

 • u2022 Motivacijsko pismo
 • u2022 Erasmus prijavni list
 • u2022 CV u Europass formatu
 • u2022 Potvrdu o statusu redovitog studenta
 • u2022 Prijepis ocjena polou017eenih ispita
 • u2022 Kopiju putovnice/osobne iskaznice
 • u2022 Ugovor o mobilnosti u svrhu studijskog boravka
 • u2022 Prihvatno pismo mentora ( ukoliko tijekom studijskog boravka u0107e pisati zavru0161ni rad)

Otvoreni natjeu010daji, rokovi za prijavu, uvjeti i prijavni obrasci mogu se pronau0107i pod izbornikom Erasmus+ u2013 Natjeu010daji
Dolazni studenti u0161alju prijavu i navedene priloge (u .zip ili .rar formatu) na sljedeu0107u e-mail adresu:
dekan@www.vsikmp.hr
Prije dolaska inozemni studenti moraju regulirati boravak u Hrvatskoj, zdravstveno osiguranje te sami organizirati smjeu0161taj.
Prije podnou0161enja zahtjeva za reguliranje boravka u RH (policijska uprava i postaja), dolazni studenti moraju podnijeti zahtjev za OIB. Reguliranje zdravstvenog osiguranja mou017ee se obaviti u osiguravajuu0107em druu0161tvu prema vlastitom izboru.
Za dodatne savjete i upute oko organizacije boravka tijekom mobilnosti, studenti se mogu obratiti Erasmus koordinatorici pri Visokoj u0161koli na email:
durdica@www.vsikmp.hr.
Po zavru0161etku mobilnosti, studentu u0107e biti uruu010dena potvrda o mobilnosti u svrhu studijskog boravka i prijepis ocjena. Odlazni student mora ispuniti Online upitnik Europske komisije o mobilnosti i to najkasnije 30 kalendarskih dana od primitka emaila.

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studijski boravak na inozemnoj visokou0161kolskoj instituciji (instituciji domau0107inu) nakon u010dega se student vrau0107a na Visoku u0161kolu za inspekcijski i kadrovski menadu017ement i dovru0161ava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o mobilnosti Visoke u0161kole za inspekcijski i kadrovski menadu017ement (u010dlanak 11.)
Uvjeti za prijavu na mobilnost te kriteriji i nau010din odabira kandidata za mobilnost odreu0111uju se meu0111uinstitucionalnim sporazumom i raspisanim natjeu010dajima, a ako drugau010dije nije navedeno u natjeu010daju, student mou017ee sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeu0107e uvjete:

 • u2013 u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Visoke u0161kole za inspekcijski i kadrovski menadu017ement u Splitu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta preddiplomskog studija;
 • u2013 hrvatski je dru017eavljanin ili osoba s registriranim stalnim boraviu0161tem u Republici Hrvatskoj;
 • u2013 ispunjava ostale uvjete odreu0111ene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost.

1. OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA
U Uredu za meu0111unarodnu suradnju (VSIKM)
Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora javiti u Ured za meu0111unarodnu suradnju radi upisa u evidenciju i administrativne podru0161ke za vrijeme mobilnosti. Tijekom mobilnosti student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata. U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o uu010denju i prikupiti potrebne potpise i peu010dat na Ugovoru.
U Studentskoj sluu017ebi (Referadi)

 • u2022 regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti
 • u2022 donijeti kopiju Ugovora o uu010denju (original na uvid) i odluku o naknadnim obvezama na matiu010dnom studiju
 • u2022 donijeti Indeks
 • u2022 Potvrdu o upisu u sljedeu0107i semestar
 • u2022 ispunjeni Upisni list

2. OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA I PRIZNAVANJE STEu010cENE MOBILNOSTI
– U Uredu za meu0111unarodnu suradnju
Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti u Ured za meu0111unarodnu i donijeti potpisani Ugovor o uu010denju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domau0107in, ECTS koordinatoru. Nakon ostvarene mobilnosti institucija domau0107in duu017ena je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj struu010dnoj praksi. ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i prodekanima ispunjava Obrazac za priznavanje ispita gdje u0107e se u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matiu010dnom studiju nakon povratka sa mobilnosti.
U Indeks i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, ostvarene ocjene i ECTS bodovi.
Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguu0107e na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.
– U Studentskoj sluu017ebi (Referadi)
Student odlazi u Studentsku sluu017ebu s:

 • u2022 ispunjenim Indeksom,
 • u2022 kopijom Ugovora o uu010denju,
 • u2022 prijepisom ocjena,
 • u2022 ispunjenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.
Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska sluu017eba unosi naziv kolegija i ocjenu u Indeks
VAu017dNA NAPOMENA:
Ukoliko su studentu odreu0111ene dodatne obveze u2013 ocjena se unosi nakon u0161to student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)
Ukoliko bodovi nisu izrau017eeni u ECTS sustavu u2013 unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguu0107e pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe.